Contact

 

บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท หัวเหว่ย  เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด : อาคาร จามจุรี 
ติดตั้ง Video Wall, Mornitor, ออกแบบระบบภาพและ เสียง, และ Projector Interactive, EP film  ทั้งหมด 3 ห้อง
  • Dtac Showroom  
  • Warroom  
  • Command Room  
 
เพื่อผู้พรีเซนต์งานสามารถนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อแบบไร้สาย สามารถพรีเซนต์  โดยแยก Content หรือรวม Content ได้ และยังสามารถประชุมทางไกลผ่าน Video Conference ทั้งภายในและภายนอกประเทศนอกจากนั้นยังมีห้องที่สามารถใช้งาน Projector Interactive 3300 ANSI  ในการประชุมภายใน ซึ่งสามารถพรีเซนต์งานไปพร้อมกับการเขียนและบันทึก