INSTALLATION

Contact   /    Site Reference

           บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ ให้บริการติดตั้งระบบห้องประชุม  ห้องอบรม, ระบบ VDO CONFERENCE,
ระบบประชุมไร้สาย (Wireless), ระบบประกาศ, เสียงตามสาย, ระบบรักษาความปลอดภัย (CCTV/KEYCARD/ACCESS CONTROL), งานระบบ NETWORK/ FIBER OPITC/ DATA CENTER
ด้วยระบบการติดตั้งตั้งที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เช่น มาตรฐานของเครื่องมือ อุปกรณ์ มาตรฐาน
ของงานติดตั้งและมาตรฐานของพนักงาน
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
MAINTENANCE
งานบริการบำรุงรักษาห้องประชุม และระบบต่างๆ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและเครื่องมือที่ทันสมัย
เมื่ออุปกรณ์ที่ใช้หมดประกันด้วยเงื่อนไขการให้บริการที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า
มีสินค้าทดแทนขณะซ่อม เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรลูกค้าดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
 
 

 

 

 

งานขายอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบห้องประชุม

  • HDMI CABLE
  • HDMI FIBER OPTIC
  • WALL PLATE
  • HDMI SWITCH
  • HDMI SPLITER
  • HDMI MATRIX
ติดต่อ : Tel. 02-276-5100-9 # 303

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร จี ทาวเวอร์
34 Floor

Read More
บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด
อาคารจามจุรี

Read More
บริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
อาคาร จี ทาวเวอร์ 
34 Floor
Read More